Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
Utdelning av Miljöpriset till Landskrona MK
Bernt med check och diplom
I samband med Landskrona MK SM-deltävling i motocross den 21 april delades 2019 års Miljöpris ut till klubben! På bilden delar Miljökommitténs Bernt Johansson ut check på 20 000:- och diplom till klubbens ordförande Henrik Vegevall. Foton: MXCarro

Bernt läser motivering

Bernt Johansson läser motiveringen.

 

Bernt tar Henrik Vegehall i hand

Klubbens ordförande Henrik Vegevall och Bernt Johansson, Miljökommittén

 

Svemo lyckönskar klubben till deras fina miljöarbete och önskar lycka till i framtiden!

 

Juryns motivering:

 

”Under de senaste åren har ett antal större artinventeringar utförts på motorbanor, bland annat hos Landskrona MK med stöd av bland annat Svemo, Landskrona Stad och länsstyrelsen Skåne. Landskrona MK visade glädjande nog omgående intresse och nyfikenhet att lära genom att delta och bjöd in till sin fina anläggning vid Saxtorps motorbana.

 

Resultaten är mycket goda och visar på att motorbanor hyser stor artrikedom och Landskrona MK är nu ett gott exempel förbundet kan sprida nationellt och internationellt via tex. FIM. Motorbanor har således en positiv miljöpåverkan på den biologiska mångfalden.

 

I detta projekt har Landskrona MK i mycket positivt samråd med alla inblandade gjort ett antal naturvårdsåtgärder för att ytterligare gynna den biologiska mångfalden. Detta via Svemos centrala expertis och stöd av kommunernas och länsstyrelsens ”lokala naturvårdsatsningar” (LONA).

 

De sydsvenska sandmarkerna tillhör norra Europas mest artrika biotoper. Få av sandmarkerna finns dock kvar eftersom många har vuxit igen eller odlats upp. Under inventeringen 2017, som miljöförvaltningen i Landskrona fick i uppdrag av Länsstyrelsen, kunde man se att sandmarkerna är värdefulla för många arter.

 

Ur rapporten gick att läsa:

 

"Totalt artbestämdes 294 arter av insekter från Saxtorps motorbana 2017. Detta får ses bara som en delmängd av det artantal av insekter som finns i området. Av dessa var 23 rödlistade arter, dvs. sådana arter vars överlevnad i Sverige inte är säkrad på sikt.

 

De rödlistade arterna fördelade sig på 11 steklar, 6 fjärilar, 5 skalbaggar och 1 skinnbagge. Exklusiva sandmarksarter var bland annat mjölfly, sandfältsljusmott, viveln Strophosoma faber, mörkgökbi, stäppbandbi, stäppsmalbi och väddstekel.

 

Därtill hittades ytterligare 24 naturvårdsintressanta arter, av vilka särskilt flera arter av brokparasitsteklar kan nämnas. Flera av dessa är mycket sällsynta eller knappt tidigare påträffade i Sverige.  

 

Den samlade bedömningen är att Saxtorps motorbana hyser en mycket artrik och värdefull insektsfauna, troligen med få motsvarande sandmarkslokaler i sydvästra Skåne.

 

Många av dessa arter är knutna till öppna blomrika sandmarker, och skulle försvinna om driften av motorbanan upphörde eftersom det skulle leda till en snabb igenväxning av sandmiljöerna." 

 

Detta ser Svemo som en kvalitetsstämpel på miljöarbetet och en del i ett paradigmskifte i synen på motorbanor som något viktigt för miljön, den biologiska mångfalden och teknikutvecklingen. 

 

Genom tydlig skyltning av vad som genomförts inom projektet fick Landskrona MK också stor uppmärksamhet av nyfikna besökare under SM 2018 som mellan heaten kunde beskåda bl.a. ”insektshotellet”.

 

Landskrona MK har också tagit ett aktivt beslut inför 2019 att förbjuda tear-off vid träning för att motverka den negativa miljöeffekten av att plast slängs i naturen. Kommunikation har skett via sociala medier och skyltar på plats. Klubben har även inspirerat andra klubbar i närområdet att ta motsvarande beslut. Klubben har även varit ett föredöme gällande att bjuda in media och andra intressenter.

 

På sin hemsida skriver Landskrona MK att klubben inte nöjer sig inte med att följa Svemos krav, utan vill minimera yttre påverkan genom att minska buller, damm och minimera utsläpp. Klubben vill även öka samtliga medlemmars kunskaper om motocrossens miljöpåverkan. Därför är ”Miljö” glädjande nog den första punken på klubbens styrelsemöten

Uppdaterad: 2019-04-23 13:49
Skribent: Lena Bleckman
Epost: lena.bleckman@svemo.se

Första helgen i april genomfördes en träffpunkt med distrikten för att diskutera organisationsutredningen.

2017-04-11

Framgång inom en idrott mäts ofta i medaljer eller andra sportsliga framgångar. Det må vara vad allmänheten uppskattar och värderar, men för ett förbund är det andra faktorer som avgör hur väl man lyckas. Eftersom det är fakta som sällan når utanför den inre kretsen, finns det därför anledning att i denna krönika berätta om den framgångsresa som Svemo (Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet) befinner sig på.

2017-10-05

Klockan 20:00 17/4 på Kanal 5 får ni följa Jonathans historia om att vara påväg att bli elitidrottare i enduro och plötsligt kraschar som dessvärre leder till förlamning.

2017-04-17


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: info@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping